STRATEGICKÝ RÁMEC
ČESKÁ REPUBLIKA 2030

Společně - udržitelněUDRŽITELNÝ ROZVOJ JE KLÍČEM K BUDOUCNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY!

K udržitelnému rozvoji můžete přispět i Vy! Zajímají nás Vaše názory, nápady a podněty, které nám pomohou vytvořit druhý Implementační plán České republiky 2030 a při přípravě Dobrovolného národnímu přezkumu Agendy 2030 na půdě OSN.


1. Aktualizace Implementačního plánu ČR 2030

Strategický rámec Česká republika 2030 z roku 2017 představuje vizi, jaká byla měla naše země být na konci tohoto desetiletí. Cíle ČR 2030 rozvíjejí Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) přijaté OSN. Našich 27 cílů a 97 specifických cílů je rozděleno do 6 klíčových oblastí, které pokrývají důležité výzvy, jimž čelíme a budeme čelit. Z České republiky 2030 proto vycházejí další strategie, které dále upřesňují, jak dosáhnout daných cílů.

Implementační plán rozpracovává dlouhodobé cíle do podoby řady konkrétních opatření a doporučení (více zde). Tváří v tvář dopadům pandemie Covidu-19 bude Ministerstvo životního prostředí ČR v letošním roce aktualizovat Implementační plán ČR 2030, který bude platit pro léta 2022-2023. Proto, abychom nalezli nejvhodnější a nejvýznamnější opatření, potřebujeme znát i Váš názor. Aby byla vybrána správná opatření, je třeba zjistit, co brání naplnění cílů a proč současná opatření nestačí. Jen tak je možné naplnit vizi České republiky 2030 a přispět k naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

Zapojit se můžete prostřednictvím dotazníkové šetření a/nebo účastí na online kulatých stolech k jednotlivým klíčovým oblastem ČR 2030.

 1. Lidé a společnost 4. Obce a regiony
 2. Hospodářský model 5. Globální rozvoj
 3. Odolné ekosystémy 6. Dobré vládnutí

Výstupy z dotazníkového šetření a kulatých stolů nám pomohou při určení relevantních a smysluplných opatření pro další roky a naplňování ČR 2030.

Dotazník k aktualizaci Implementačního plánu ČR 2030 je možné vyplnit od 13. května do 6. června 2021. Jelikož dotazník obsahuje všech 6 oblastí s celkovým počtem 270 opatření, je jeho vyplnění časově náročné. Nicméně není nutné vyjádřit se ke všem opatřením, můžete si vybrat pouze ty oblasti, které jsou Vám blízké. K dotazníku se také lze opakovaně vracet, nemusíte ho vyplnit najednou.

Kulaté stoly k jednotlivým oblastem budou probíhat v červnu a v září 2021.

Červnové termíny kulatých stolů:

  • Út 15. 6. - KO 6 Dobré vládnutí
  • St 16. 6. - KO 3 Udržitelné ekosystémy
  • Čt 17. 6. - KO 4 Obce a regiony
  • Út 22. 6. - KO 5 Globální rozvoj
  • St 23. 6. - KO 1 Lidé a společnost
  • Čt 24. 6. - KO 2 Hospodářský model

2. Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030

Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030 (VNR) je příležitostí pro každý stát informovat o plnění globálních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN. OSN každoročně v červenci pořádá setkání představitelů států na Politickém fóru na vysoké úrovni (High-Level Political Forum), kde se tyto národní reporty prezentují. Sdílejí zde zkušenosti z realizace a naplňování SDGs v jednotlivých zemích. Česká republika se přezkumu poprvé zúčastnila v roce 2017, národní zprávu si můžete přečíst zde. V roce 2021 bude Česká republika prezentovat tedy svůj druhý dobrovolný přezkum, který zhodnotí vývoj v uplynulých čtyřech letech.

Do konzultací k VNR se můžete zapojit prostřednictvím dotazníkového šetření týkající se relevance jednotlivých Cílů udržitelného rozvoje pro Českou republiku. Výstupy dotazníkového šetření k Cílům udržitelného rozvoje doplní národní přezkum o pohled veřejnosti a poskytnou cenné informace pro plánování národní politiky udržitelného rozvoje.

Dotazník k Cílům udržitelného rozvoje bude možné vyplnit od 13. května do 21. května 2021. Dotazník vychází z Agendy 2030, týká se 17 Cílů udržitelného rozvoje, přičemž je opět možné vybrat si preferovanou oblast a k vyplnění dotazníku se opětovně vrátit.K vybraným aktivitám se můžete registrovat prostřednictvím formuláře níže.

Registrace pro dotazníková šetření probíhá od 4. května do 11. května 2021. Registrace na kulaté stoly bude probíhat v závislosti na jejich obsazenosti a datech jejich konání v červnu a září 2021. Jelikož je kapacita účastníků dotazníkového šetření i kulatých stolů omezená, budou účastníci jednotlivých projektových aktivit vybráni podle předem stanoveného klíče, a to v závislosti na údajích poskytnutých v rámci registrační fáze. V případě účasti na dotazníkovém šetření Vám bude zaslán email s unikátním přihlašovacím odkazem na konkrétní dotazník. V případě online kulatých stolů budeme vybrané účastnice a účastníky informovat elektronicky s předstihem o tematickém zaměření, datu a formě příslušného jednání.


Předem děkujeme za spolupráci. Uvítáme rovněž, pokud budete o možnosti zapojení se do výše uvedených aktivit předáte dále všem, kteří by mohli mít zájem podílet se na udržitelném rozvoji České republiky.Tým udržitelného rozvoje

Sběr podnětů je zpracován v rámci projektu Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/00014042.            

Copyright © , GATUM s.r.o., All Rights Reserved.